دسته محصولات برتر

[martfury_image_box image="91097" image_size="full" title="چرخ و لاستیک" title_style="2" link="url:http%3A%2F%2Falgorithmshargh.com%2Fal%2Fshop%2F|||" links_group="%5B%7B%22title%22%3A%22%DA%86%D8%B1%D8%AE%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttp%253A%252F%252Fwww.demo.plusmawp.ir%252Fshop%252F%7C%7C%7C%22%2C%22style%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9%20%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttp%253A%252F%252Fwww.demo.plusmawp.ir%252Fshop%252F%7C%7C%7C%22%2C%22style%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%DA%86%D8%B1%D8%AE%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttp%253A%252F%252Fwww.demo.plusmawp.ir%252Fshop%252F%7C%7C%7C%22%2C%22style%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%BE%D8%A7%D9%82%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttp%253A%252F%252Fwww.demo.plusmawp.ir%252Fshop%252F%7C%7C%7C%22%2C%22style%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%20%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttp%253A%252F%252Fwww.demo.plusmawp.ir%252Fshop%252F%7C%7C%7C%22%2C%22style%22%3A%222%22%7D%5D"]
[martfury_image_box image="91100" image_size="full" title="مخزن بنزین" title_style="2" link="url:http%3A%2F%2Falgorithmshargh.com%2Fal%2Fshop%2F|||" links_group="%5B%7B%22title%22%3A%22%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AD%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D8%AC%D8%B1%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttp%253A%252F%252Fwww.demo.plusmawp.ir%252Fshop%252F%7C%7C%7C%22%2C%22style%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%84%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttp%253A%252F%252Fwww.demo.plusmawp.ir%252Fshop%252F%7C%7C%7C%22%2C%22style%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%87%20%DA%AF%DB%8C%D8%B1%20%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttp%253A%252F%252Fwww.demo.plusmawp.ir%252Fshop%252F%7Ctitle%3A%25D8%25B3%25D8%25B1%25D8%25A8%25D8%25B1%25DA%25AF%2520%25D9%2586%25D9%2585%25D9%2588%25D9%2586%25D9%2587%2520%25DA%25A9%25D8%25A7%25D8%25B1%2520%25D8%25B4%25D8%25B1%25DA%25A9%25D8%25AA%25DB%258C%7C%7C%22%2C%22style%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%DA%A9%DB%8C%D8%AA%20%D8%A8%D8%AF%D9%86%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttp%253A%252F%252Fwww.demo.plusmawp.ir%252Fshop%252F%7C%7C%7C%22%2C%22style%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%20%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttp%253A%252F%252Fwww.demo.plusmawp.ir%252Fshop%252F%7C%7C%7C%22%2C%22style%22%3A%222%22%7D%5D"]
[martfury_image_box image="91099" image_size="full" title="قطعات خودرو" title_style="2" link="url:http%3A%2F%2Falgorithmshargh.com%2Fal%2Fshop%2F|||" links_group="%5B%7B%22title%22%3A%22%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttp%253A%252F%252Fwww.demo.plusmawp.ir%252Fshop%252F%7C%7C%7C%22%2C%22style%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%DA%86%D8%B1%D8%AE%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttp%253A%252F%252Fwww.demo.plusmawp.ir%252Fshop%252F%7C%7C%7C%22%2C%22style%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4%20%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%A8%D8%B1%D8%AF%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttp%253A%252F%252Fwww.demo.plusmawp.ir%252Fshop%252F%7C%7C%7C%22%2C%22style%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%AA%D8%B4%DA%A9%20%DA%A9%D9%81%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttp%253A%252F%252Fwww.demo.plusmawp.ir%252Fshop%252F%7C%7C%7C%22%2C%22style%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%20%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttp%253A%252F%252Fwww.demo.plusmawp.ir%252Fshop%252F%7C%7C%7C%22%2C%22style%22%3A%222%22%7D%5D"]
[martfury_image_box image="91095" image_size="full" title="سپر یدک" title_style="2" link="url:http%3A%2F%2Falgorithmshargh.com%2Fal%2Fshop%2F|||" links_group="%5B%7B%22title%22%3A%22%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA%20%D8%AC%D9%84%D9%88%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttp%253A%252F%252Fwww.demo.plusmawp.ir%252Fshop%252F%7C%7C%7C%22%2C%22style%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA%20%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttp%253A%252F%252Fwww.demo.plusmawp.ir%252Fshop%252F%7C%7C%7C%22%2C%22style%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%86%D9%88%D8%B1%20%D8%AA%DA%A9%DB%8C%D9%86%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttp%253A%252F%252Fwww.demo.plusmawp.ir%252Fshop%252F%7C%7C%7C%22%2C%22style%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85%20%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C%20%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttp%253A%252F%252Fwww.demo.plusmawp.ir%252Fshop%252F%7C%7C%7C%22%2C%22style%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%20%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttp%253A%252F%252Fwww.demo.plusmawp.ir%252Fshop%252F%7C%7C%7C%22%2C%22style%22%3A%222%22%7D%5D"]
[martfury_image_box image="91098" image_size="full" title="روغن موتور" title_style="2" link="url:http%3A%2F%2Falgorithmshargh.com%2Fal%2Fshop%2F|||" links_group="%5B%7B%22title%22%3A%22%D8%A2%DB%8C%D9%86%D9%87%20%D8%AC%D9%84%D9%88%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttp%253A%252F%252Fwww.demo.plusmawp.ir%252Fshop%252F%7C%7C%7C%22%2C%22style%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%87%D9%88%D8%AF%20%D9%87%D8%A7%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttp%253A%252F%252Fwww.demo.plusmawp.ir%252Fshop%252F%7C%7C%7C%22%2C%22style%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%87%20%DA%AF%DB%8C%D8%B1%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttp%253A%252F%252Fwww.demo.plusmawp.ir%252Fshop%252F%7C%7C%7C%22%2C%22style%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%BE%D8%A7%D9%86%D9%84%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%20%DA%AF%D9%88%D8%B4%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttp%253A%252F%252Fwww.demo.plusmawp.ir%252Fshop%252F%7C%7C%7C%22%2C%22style%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%20%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttp%253A%252F%252Fwww.demo.plusmawp.ir%252Fshop%252F%7C%7C%7C%22%2C%22style%22%3A%222%22%7D%5D"]
[martfury_image_box image="91096" image_size="full" title="لوازم یدکی" title_style="2" link="url:http%3A%2F%2Falgorithmshargh.com%2Fal%2Fshop%2F|||" links_group="%5B%7B%22title%22%3A%22%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttp%253A%252F%252Fwww.demo.plusmawp.ir%252Fshop%252F%7C%7C%7C%22%2C%22style%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B2%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttp%253A%252F%252Fwww.demo.plusmawp.ir%252Fshop%252F%7C%7C%7C%22%2C%22style%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttp%253A%252F%252Fwww.demo.plusmawp.ir%252Fshop%252F%7C%7C%7C%22%2C%22style%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D9%88%20%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%98%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttp%253A%252F%252Fwww.demo.plusmawp.ir%252Fshop%252F%7C%7C%7C%22%2C%22style%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%20%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttp%253A%252F%252Fwww.demo.plusmawp.ir%252Fshop%252F%7C%7C%7C%22%2C%22style%22%3A%222%22%7D%5D"]
[martfury_banner_medium layout="2" image="91082" link="url:http%3A%2F%2Falgorithmshargh.com%2Fal%2F|title:%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF||" border="1" bg_color="#f7f7f7" bg_position="right bottom" title="چرخ و لاستیک لاستیک های اسپرت با دوام"]فقط 155 تومان[/martfury_banner_medium]
[martfury_banner_medium layout="2" image="91083" link="url:http%3A%2F%2Falgorithmshargh.com%2Fal%2F|title:%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF||" border="1" bg_color="#f5f5f5" title="چراغ جلو مزدا فروش محدود چراغ جلو مزدا"]25% تخفیف[/martfury_banner_medium]
[martfury_products_list_carousel title="محصولات پیشنهادی" rows="5" ids="87139, 87162, 87148, 87154, 87167, 87172"]
[martfury_product_deals_carousel title="شگفت انگیز" type="sale" per_page="3" cat="%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88"]
[martfury_product_tabs title="توصیه ما برای شما" header="2" per_page="9" tabs="%5B%7B%22title%22%3A%22%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%22%2C%22products%22%3A%22recent%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%BE%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%22%2C%22products%22%3A%22best_selling%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%22%2C%22products%22%3A%22top_rated%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%AC%22%2C%22products%22%3A%22sale%22%7D%5D" cat="%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88" link="|||"]
[martfury_banner_large layout="2" image="91103" link="url:http%3A%2F%2Falgorithmshargh.com%2Fal%2F|title:%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF||" border="1" bg_color="#f8f8f8" desc="باند سری جدید شرکت شور با قدرت صدای عالی و متفاوت" price="230 تومان" sale_price="360 تومان"]اتصال مستقیم به درایو ماشین قدرت صدای بینظیر[/martfury_banner_large]
[martfury_images_grid title="بهترین برندهای فروش" images="%5B%7B%22image%22%3A%2285916%22%2C%22link%22%3A%22url%3A%2523%7C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%2285915%22%2C%22link%22%3A%22url%3A%2523%7C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%2285914%22%2C%22link%22%3A%22url%3A%2523%7C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%2285913%22%2C%22link%22%3A%22url%3A%2523%7C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%2285912%22%2C%22link%22%3A%22url%3A%2523%7C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%2285911%22%2C%22link%22%3A%22url%3A%2523%7C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%2285910%22%2C%22link%22%3A%22url%3A%2523%7C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%2285909%22%2C%22link%22%3A%22url%3A%2523%7C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%2285908%22%2C%22link%22%3A%22url%3A%2523%7C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%2285907%22%2C%22link%22%3A%22url%3A%2523%7C%7C%7C%22%7D%5D"]
[martfury_testimonial_slides nav="yes" nav_style="2" setting="%5B%7B%22image%22%3A%2286969%22%2C%22name%22%3A%22%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%22%2C%22job%22%3A%22%D8%B9%D8%B6%D9%88%20%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA%20%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%22%2C%22desc%22%3A%22%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D9%88%D8%AF%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%20%D9%85%DB%8C%20%D8%B4%D8%AF%D9%85%20%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A7%20%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB%20%D8%AF%D9%84%DA%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C%20%D9%88%20%D8%AE%D9%88%D8%B4%D8%AD%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%D9%85%D9%86%20%D8%B4%D8%AF%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C%2C%20%DA%86%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%20%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%DB%8C%20%D8%B5%D8%AD%D8%A8%D8%AA%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%85%20%D9%88%20%D8%A8%D9%87%20%DA%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C%20%D9%88%20%D8%B1%D9%88%DB%8C%20%D8%AE%D9%88%D8%B4%20%D9%85%D9%86%20%D8%B1%D9%88%20%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%20%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%85%20%D9%87%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87%20%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF%20%D9%88%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%20%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D8%B4%D9%88%D8%AF%20.%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%DB%8C%D9%86%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1%20%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%85%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%85%20%DA%A9%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87%20%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%20%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C%20%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%D9%85%20%D8%AA%D8%A7%20%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7%20%D9%86%DB%8C%D8%B2%20%D8%A8%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF.%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%2286970%22%2C%22name%22%3A%22%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%22%2C%22job%22%3A%22%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%20%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87%22%2C%22desc%22%3A%22%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D9%88%D8%AF%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%20%D9%85%DB%8C%20%D8%B4%D8%AF%D9%85%20%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A7%20%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB%20%D8%AF%D9%84%DA%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C%20%D9%88%20%D8%AE%D9%88%D8%B4%D8%AD%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%D9%85%D9%86%20%D8%B4%D8%AF%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C%2C%20%DA%86%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%20%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%DB%8C%20%D8%B5%D8%AD%D8%A8%D8%AA%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%85%20%D9%88%20%D8%A8%D9%87%20%DA%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C%20%D9%88%20%D8%B1%D9%88%DB%8C%20%D8%AE%D9%88%D8%B4%20%D9%85%D9%86%20%D8%B1%D9%88%20%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%20%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%85%20%D9%87%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87%20%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF%20%D9%88%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%20%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D8%B4%D9%88%D8%AF%20.%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%DB%8C%D9%86%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1%20%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%85%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%85%20%DA%A9%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87%20%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%20%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C%20%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%D9%85%20%D8%AA%D8%A7%20%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7%20%D9%86%DB%8C%D8%B2%20%D8%A8%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF.%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%2286971%22%2C%22name%22%3A%22%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9%20%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%22%2C%22job%22%3A%22%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%20%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C%22%2C%22desc%22%3A%22%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D9%88%D8%AF%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%20%D9%85%DB%8C%20%D8%B4%D8%AF%D9%85%20%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A7%20%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB%20%D8%AF%D9%84%DA%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C%20%D9%88%20%D8%AE%D9%88%D8%B4%D8%AD%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%D9%85%D9%86%20%D8%B4%D8%AF%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C%2C%20%DA%86%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%20%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%DB%8C%20%D8%B5%D8%AD%D8%A8%D8%AA%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%85%20%D9%88%20%D8%A8%D9%87%20%DA%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C%20%D9%88%20%D8%B1%D9%88%DB%8C%20%D8%AE%D9%88%D8%B4%20%D9%85%D9%86%20%D8%B1%D9%88%20%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%20%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%85%20%D9%87%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87%20%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF%20%D9%88%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%20%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D8%B4%D9%88%D8%AF%20.%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%DB%8C%D9%86%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1%20%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%85%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%85%20%DA%A9%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87%20%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%20%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C%20%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%D9%85%20%D8%AA%D8%A7%20%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7%20%D9%86%DB%8C%D8%B2%20%D8%A8%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF.%22%7D%5D" image_size="100x100" title="نظر مشتریان"]