اردیبهشت 1399

ظروف لعابدارروکش سیاه

صنایع زینتی

نقش برجسته

“ هنر هرگز نمی تواند سکوت کند. این بزرگترین فضیلت و بزرگترین تقصیر آن است. باید بلافاصله صحبت کند ، در حالی که مداحی از شگفتی ، ادعاهای پیروزی و نشانه های وحشت در هوا است.  ”